Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 15-16

Regionfullmäktige 8 oktober 2019

15. Extern upplåning för finansiering av investeringar inom Västra Götalandsregionen (15:11)

När den förändrade hanteringen av spårvägen i Göteborg beslutades ingick att de investeringar som avser spårvagnar, depåer med mera ska externfinansieras. Dessa investeringar bedöms i dag uppgå till cirka sex miljarder kronor. Utbetalningar kommer att ske från 2019 fram till 2026.

För att möta dagliga fluktuationer i likviditeten har Västra Götalandsregionen (VGR) ett beslut om kortfristig upplåning upp till tre miljarder kronor, vilken främst används genom att utnyttja checkräkningskrediten.

För långsiktig externfinansiering krävs att regionfullmäktige beslutar om en låneram, som fastställer hur mycket den totala låneskulden för såväl kort- och långfristiga lån får uppgå till.

Koncernbanken föreslår att VGR har en ram för externfinansiering om 12 miljarder kronor. Det innebär att den totala utestående låneskulden för kan uppgå till 12 miljarder kronor.

Regionfullmäktige beslutar att VGR får ha en låneram om 12 miljarder kronor och ger regionstyrelsen i uppdrag att genomföra upplåningen. Kostnaderna för upplåningen finansieras inom koncernbanken.

Beslut: enligt förslag

16. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - verksamhet och ekonomi 2020 och plan för ekonomi 2021-2022 (15:11)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har lämnat förslag till budget med plan för verksamhet och ekonomi för 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022. Enligt förbundsordningen ska respektive förbundsmedlems fullmäktige ta ställning till budgetramen.

Regionfullmäktige godkänner verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling avseende 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022.

Beslut: enligt förslag

Program
16 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Regionfullmäktige 8 oktober 2019