Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 18-19

Regionfullmäktige 8 oktober 2019

18. Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård byter namn till styrelsen för Regionhälsan (15:19)

I juni beslutade styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård att föreslå regionfullmäktige att få byta namn till styrelsen för Regionhälsan.

Bakgrunden till namnbytet är att regionfullmäktige tidigare uppmanat styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård att överväga namnet på sin styrelse och förvaltning och eventuellt återkomma med förslag.

En grupp skapades - tjänstemannagrupp för namngivning - som bestod av representanter från koncernkontoret, regionutvecklingsförvaltningarna, hälso- och sjukvårdsförvaltningarna samt berörd förvaltning.

Uppdraget från kommunikationsdirektören var att bereda namnförslag som tar hänsyn till:

Invånarens perspektiv och förståelse

Västra Götalandsregionens identitets- och varumärkespolicy

Koncern- och helhetsperspektiv

Förvaltning regiongemensam hälso- och sjukvård har två ansvarsområden:

En regionövergripande kunskapsorganisation (exempelvis FOU, Smittskydd)

Mottagningsverksamhet och patient/-invånarkontakter (exempelvis barnmorskemottagning, barn och ungdomsmedicin, sjukhusapotek)

Namngivningsgruppen är tveksam till lämpligheten i att byta namn till styrelsen för Regionhälsan, men Koncernkontoret bedömer att det inte motiverar att namnarbetet görs om. Däremot föreslår Koncernkontoret att regionfullmäktige beslutar att förvaltningsnamnet Regionhälsan inte används som avsändare mot invånare. De invånarnära verksamheterna kommuniceras: Barnmorskemottagningen Västra Stadsdelen etc. Allt enligt regionfullmäktiges beslut rörande Identitets- och varumärkespolicyn.

Regionfullmäktige beslutar att byta namnet på styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård till styrelsen för Regionhälsan, samt att detta namn inte ska användas som avsändare mot invånare.

Beslut: enligt förslag

19. Redovisning av partistödets användning 2018 (15:20)

Parti som får partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt avsedda ändamål. Dessutom ska en särskild, av respektive parti utsedd, granskningsman lämna en granskningsrapport som visar att redovisningen ger en rättvisande bild. Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december, och ges till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Samtliga partier som fått partistöd för 2018 har lämnat in redovisning i tid. Från två partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, har granskningsrapporter lämnats in efter utsatt datum. Granskningsrapporter har dock insänts omedelbart efter att partierna uppmärksammats på detta.

Syftet med redovisning och granskningsrapport är att uppfylla lagens mening om transparens i användningen av utbetalat partistöd. I och med att dessa presenteras i sin helhet för regionfullmäktige kan kravet på transparens anses vara uppfyllt.

Regionfullmäktige noterar partiernas redovisning av partistödet 2018.

Program
18 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Regionfullmäktige 8 oktober 2019