Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om regional samordnare för arbetsmarknadsfrågor

Regionfullmäktige 8 oktober 2019

Jan Alexandersson (V) och Eva Olofsson (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) ska inrätta en regional samordnare för arbetsmarknadsfrågor, för de som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden.

Regionutvecklingsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med anledning av att VGR redan arbetar aktivt med frågan och samverkar med relevanta aktörer. Som exempel nämns att tre av fem prioriterade områden i den regionala utvecklingsstrategin VG 2020 berör motionens frågor, överenskommelsen med den sociala ekonomin, EU-projektet FIER som koordineras av VGR och slutligen VGR:s introduktionsprogram för unga arbetslösa, ViA. Under 2018 har en processledare för integration tillsatts på koncernstab regional utveckling, som har ett uppdrag som tangerar många av frågeställningarna som motionärerna lyfter.

Folkhälsokommittén föreslår avslag på motionen utifrån samma resonemang att det inte finns ett behov av en regional samordnare med tanke på de åtgärder som redan pågår och som ligger i motionens intentioner.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till redan pågående åtgärder på arbetsmarknadsområdet.

Beslut: enligt förslag

V reserverade sig till förmån för eget yrkande

Motion Vänsterpartiet Eva Olofsson Jan Alexandersson

Program
22 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Regionfullmäktige 8 oktober 2019