Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om stärkt psykiatrisk vård för unga vuxna i hela Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 8 oktober 2019

Carina Örgård (V) och Eva Olofsson (V) föreslår i en motion en stärkt psykiatrisk vård i Västra Götaland för unga vuxna. I motionen framkommer att den psykiska ohälsan hos unga vuxna har ökat samt att det finns ett glapp mellan primärvårdens första linje och specialistpsykiatrin. I motionen föreslås att mottagning för unga vuxna (MUX) byggs ut för att klara behovet och skapa en jämlik vård i Västra Götaland.

Motionen föreslår att:

En utredning genomförs om hur vården för unga vuxna med psykisk ohälsa kan förstärkas i hela Västra Götaland med den nuvarande mottagningen i Närhälsans regi som förebild. Målet är minst en mottagning i varje HSN-område samt ytterligare utökad kapacitet i Göteborg.

Vården ska bedrivas i egen regi inom Närhälsan beställd primärvård.

Remissinstanserna föreslår att motionens första att-sats bifalls med hänvisning till att den psykiska ohälsan i målgruppen ökar samt att det finns ett stort behov som inte täcks idag. Samtidigt betonar remissinstanserna att utredningen ska göras utförarneutral. Remissinstanserna vill att utredningen tar hänsyn till lokala förutsättningar, både geografiska och ekonomiska, samt andra aktörer med likande uppdrag tex ungdomsmottagningar och vårdcentraler med tilläggsuppdrag som behöver dockas an och samarbetas med.

Då det i Västra Götalandsregionen bara finns en MUX och det är viktigt att hitta ett bra vårdflöde, bedöms det lämpligt att det genomförs en utredning för att utreda behov och möjligheter för en utökad vård för unga vuxna med psykisk ohälsa i hela Västra Götaland. Det finns också en pågående utredning för att stärka arbetet med psykisk ohälsa i den första linjen för vuxna från 18 år.

Koncernkontoret bedömer utifrån de remissvar som inkommit samt att behovet av vård för psykisk ohälsa hos unga vuxna lyfts i olika sammanhang och berör fler verksamheter att motionen bifalls utifrån att man behöver utreda behov, utbud samt komma med förslag till eventuell utökning av vård för unga vuxna med psykisk ohälsa. Utredningen ska genomföras utförarneutral samt med hänsyn till alla berörda verksamheter.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionens första att-sats. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda behov, utbud samt komma med förslag till eventuell utökning av vård för unga vuxna med psykisk ohälsa i Västra Götaland. Motionens andra att-sats avslås.

Beslut: enligt förslag

V reserverade sig till förmån för eget yrkande

Motion Vänsterpartiet Eva Olofsson Carina Örgård

Program
23 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Regionfullmäktige 8 oktober 2019