Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Västra Götalandsregionens årsredovisning 2021

Regionfullmäktige 12 april 2022

8. Västra Götalandsregionens årsredovisning 2021

Regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2021.

2021 innebar stora påfrestningar på VGR:s verksamheter på grund av pandemin. Delar av året har hälso- och sjukvården stått under högt tryck och totalt har 8 835 patienter vårdats med covid-19. Av dessa vårdades 728 på IVA. Parallellt har vaccinationsuppdraget hanterats liksom fortsatt testning och smittspårning. Under 2021 gavs drygt 2,9 miljoner vaccindoser och 1,8 miljoner PCR-tester utfördes.

Omfattande anpassningar har genomförts för att hantera de förändrade förutsättningarna, och medarbetarna har gjort en mycket stor insats för både enskilda patienter och för samhället i stort. Trots stora uppoffringar från medarbetare och verksamheter har delar av den planerade vården inte kunnat genomföras, och antalet väntande till förstabesök och operation har ökat under året.

Restriktionerna i samhället har inneburit ett minskat resande i kollektivtrafiken. Västtrafik har fortsatt att leverera en stabil trafik i hela Västra Götaland, delat ut munskydd samt informerat om trängsel och alternativa resvägar.

Pandemin har även slagit hårt mot kulturlivet, vilket bidragit till utveckling av nya former för att nå publiken så som digitala föreställningar och utomhuskonserter. Inför återstarten behöver kraftsamlingar göras för barn och ungas deltagande och för att ta tillvara digitala möjligheter.

Koncernens resultat för 2021 påverkas på flera sätt av omständigheter som inte var kända vid årets början samt händelser av engångskaraktär. En oväntat snabb konjunkturåterhämtning från föregående års nedgång har genererat högre skatteintäkter och en positiv värdeutveckling på våra finansiella placeringar. Staten har skjutit till statsbidrag kopplade till pandemin, som kompenserar pandemins negativa påverkan i form av högre kostnader. I resultatet ingår engångsposter för pensionskostnader på grund av ändrat livslängdsantagande, samt avsättning för infrastruktursatsningar kopplade till Sverigeförhandlingen.

Koncernens redovisade resultat inklusive finansiella poster uppgår till 2,6 miljarder kronor. Det finns osäkerheter kring den framtida ekonomiska utvecklingen, då intäktsutvecklingen förväntas vara lägre än tidigare år. Hög investeringstakt och prisökningar i sektorn ger risk för ekonomisk obalans. Årets resultat ökar regionens egna kapital och ger VGR fortsatta förutsättningar för en stabil ekonomisk långsiktig utveckling.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet lämnade en anteckning till protokollet.

Årsredovisning

Program
7 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022