Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Hörapparater, transportinfrastrukturplan m.fl. (12-14)

Regionfullmäktige 12 april 2022

12. Införande av avgift för hörapparater med uppladdningsbart batteri (kl 14:51)

Beslut: Ärendet återremitterades till regionstyrelsen.

13. Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning (kl 15:15)

Regionfullmäktige beslutar att anta regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning.

Västra Götaland ska utvecklas till en robust och väl sammanhållen region. Det förutsätter att delarna samspelar och förstärker varandra och att de bidrar till en konkurrenskraftig helhet med hållbar tillväxt, välfärd och god miljö. En sammanhållen region ger fler möjlighet till arbete, utbildning, vård och omsorg, kultur och fritid. Västra Götaland är Sveriges transport- och logistikcentrum med flera geografiskt utspridda noder där flera transportslag möts.

Transportinfrastruktur är en pusselbit i omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Den regionala transportinfrastrukturen ska stödja utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle för person- och godstransporter i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet lämnade reservation till förmån för eget yrkande.

14. Särskild lönesatsning för medarbetare inom dygnetruntvården (kl 15:52)

Grönblå Samverkan har lämnat ett initiativärende om särskild lönesatsning inom dygnetruntvården.

Regionfullmäktige beslutar att för 2022 avsätta 133 miljoner kronor ur moderförvaltningen för att från och med 1 maj 2022 förstärka den redan beslutade lönesatsningen, i form av ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnetruntvård.

Regionfullmäktige gav också regionstyrelsen i uppdrag att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma, så snart som möjligt, med en motsvarande lönesatsning till övriga yrkesgrupper inom dygnet-runt-vården. Detta efter ett tilläggsyrkande från Socialdemokraterna.

Beslut: enligt förslag och enligt tilläggsyrkandet från Socialdemokraterna.

Transportinfrastrukturplan Löner Hjälpmedel

Program
10 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022