Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Politisk organisation, direktiv NetWest AB (Ärenden 10-11)

Regionfullmäktige 12 april 2022

10. Politisk organisation för mandatperioden 2023 – 2027 (kl 13:57)

Regionfullmäktige beslutade om ny politisk organisation för mandatperioden 2023-2027. Den nya politiska organisationen ska leda till:

tydligare styrning​

större genomslag för politiska beslut​

minskad administration​

effektivare verksamhet​

En ny strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd inrättas för att hantera långsiktiga och strategiska frågor. En operativ hälso- och sjukvårdsnämnd omsätter den strategiska nämndens strategier i praktiken, och ger uppdrag till vårdgivare utifrån ett regiongemensamt perspektiv. Fem delregionala nämnder får ansvar för dialog med olika aktörer och att driva folkhälsofrämjande insatser.

Inom området regional utveckling inrättas en gemensam miljö- och regionutvecklingsnämnd, en infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd och en kulturnämnd. Detta innebär att vissa ansvarsområden flyttas mellan dagens befintliga nämnder.

Regionfullmäktige beslutar att:

godkänna förslag till ”Detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2023 till 2027”.

fastställa antalet ledamöter och ersättare samt presidiesammansättning i regionens nämnder, styrelser och bolag i enlighet med förslaget.

fastställa föreslagna regler för partistöd och politiska sekreterare.

arvodesberedningen får i uppdrag att föreslå anpassningar av arvodesbestämmelserna. Arvodesberedningens uppdrag innefattar även övriga ledamöter som är valda av Västra Götalandsregionen och som inte får ersättning på annat sätt. Arvodesberedningen ska även förtydliga arvodes- och reseersättningsreglerna och föreslå en korrekt och smidig hantering med hjälp av modern teknik.

regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för berörda nämnder och styrelser.

regionstyrelsen får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att den politiska organisationen kan träda i kraft från och med januari 2023.

regionstyrelsen bemyndigas besluta om uppdrag till styrelser och nämnder för att säkerställa genomförande av den politisk organisationen.

regionstyrelsen bemyndigas fastställa förfarandet för hur detaljbudgetar 2023 ska hanteras för de nämnder och styrelser som berörs av den förändrade politiska organisationen och uppgiftsfördelningen.

Beslut: enligt förslag

Demokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget förslag.

Centerpartiet, Demokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet lämnade anteckningar till protokollet.

11. Ägardirektiv till NetWest AB (kl 14:49)

Regionfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB och ger regionstyrelsen i uppdrag att i fortsättningen fatta beslut om ägardirektiv till Netwest Sweden AB.

Netwest Sweden AB bildades 2015 och är samägt av Västra Götalandsregionen och 28 kommuner och kommunala bolag. VGR äger 34 procent och resterande 66 procent är jämnt fördelade mellan de övriga ägarna. Netwests uppdrag är att främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling i Västra Götaland. Det sker främst genom att bolaget samordnar fibernät, såsom kommunala nät och fiberföreningars nät för att få till ett regionalt sammanhängande nät som kan erbjudas på marknaden.

Ägardirektivet tydliggör bland annat vad ägarna vill åstadkomma genom bolaget, bolagets uppdrag, finansiering och avkastningskrav samt ägarnas insyn och information.

Beslut: enligt förslag

Revisionsberättelse Ansvarsfrihet NetWest AB

Program
9 av 23
Publicerad
måndag 11 april 2022

Regionfullmäktige 12 april 2022