Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport mars 2018 Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 29 maj 2018

Det ekonomiska resultatet för Västra Götalandsregionen (VGR) i sin helhet, har försämrats i förhållande till de senaste åren. Helårsprognosen visar på ett nollresultat vilket är 185 miljoner kronor bättre än budget. Resultatproblemen finns vid akutsjukhusen.

Viktiga händelser under perioden är till exempel:

Att tillgängligheten inom vårdgarantiområdena har en svag förbättring under första kvartalet, främst för besök. Men för att nå målet om noll väntande över 90 dagar vid slutet av 2018 behöver takten öka. Därför är fokus fortsatt högt på att sjukhusens kapacitet används på bästa möjliga sätt och att avtal med externa vårdgivare nyttjas fullt ut.

Kösituationen fortsätter att förbättras. Sjukhusen lyfter fram att bristen på operations- och narkospersonal försvårar möjligheterna att öka antalet behandlingar.

Under första kvartalet har Närhälsan Online kommit igång ordentligt och det har utförts 1 700 läkarbesök via internet. Nästa steg i utvecklingen är att öka läkartiderna ytterligare samt att erbjuda onlinebesök till sjuksköterska och psykolog.

Folkbildningsrådet, som fördelar statsbidrag till folkhögskolor, beslutade i mars om ökade statsbidrag för 2018 till VGR:s folkhögskolor. Det ger folkhögskoleförvaltningen möjligheter att nå nya deltagare. Film i Väst har fått flera fina utmärkelser för sina produktioner, som kortfilmen Min börda som förärades med ett prisregn på några av världens mest prestigefyllda filmfestivaler.

Regional utveckling och kollektivtrafik visar på positiva resultat för verksamheten. Regionens utveckling av mötesplatser samt stöd för projekt i syfte att stimulera nyföretagande fortsätter. Kollektivtrafikens marknadsandel bedöms till en nivå på 33 procent. Kundnöjdheten ligger stabilt över måltalet. Resultatmässigt finns en osäkerhet då trenden för trafikkostnaderna är ökande.

Regionfullmäktige föreslås godkänna delårsrapporten mars 2018 för VGR och uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna samt sjukhusstyrelserna att i samverkan genomföra åtgärder för en ökad produktivitet och därmed skapa förutsättningar för att uppnå tillgänglighetsmål och ekonomi i balans.

Beslut: enligt förslag

Budget Kollektivtrafik Uppföljningsrapport Film Närhälsan

Program
12 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Regionfullmäktige 29 maj 2018