Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om införande av Det grå arkivet

Regionfullmäktige 29 maj 2018

Helen Granbom Angerheim (SD) föreslår i en motion att regionfullmäktige utreder möjligheten att inom Västra Götalandsregionen (VGR) införa ett grått arkiv. Det är ett dokument där en person kan framföra hur denne vill bli omhändertagen vid en eventuell svår hjärnskada eller demens. Ett grått arkiv ska förslagsvis finnas tillgängligt på samtliga vårdcentraler, mottagningar och lämpliga webbsidor.

Ett flertal remissinstanser är tveksamma och föreslår avslag av med en rad motiveringar. Bland annat kan en sådan handling som utformas innan patienten hamnat i ett svårt icke kommunikativt tillstånd inte följas okritiskt och kommer sannolikt heller inte att underlätta för medarbetare eller närstående.

För en god och säker vård krävs att patientens önskemål och behov bedöms och omprövas under hela vårdprocessen vilket medför att alla framtida insatser inte kan förutses genom ett grått arkiv särskilt då det har gått en lång tid.

Ett grått arkiv kan inte heller användas vid oförutsedda vårdbehov och följa patienten genom hela vårdprocessen, eftersom ett generellt samtycke där patienten inte kan förväntas förstå och förutse till vem uppgifter kommer att lämnas ut inte uppfyller kravet på ett giltigt samtycke.

Mot denna bakgrund föreslås att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Helen Granbom Angerheim

Program
24 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Regionfullmäktige 29 maj 2018