Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport augusti 2018 Västra Götalandsregionen

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

Resultatet för delåret augusti är 497 miljoner kronor, det är 169 miljoner kronor bättre än budget, men 910 miljoner kronor sämre än samma period föregående år. Resultatet är cirka 70 miljoner kronor bättre än vid koncernprognos maj.

Helårsprognosen visar på ett underskott om 250 miljoner kronor. Prognosen förutsätter dels att sjukhusen når sina beslutade prognoser, dels en realisering av överskott i den finansiella verksamheten.

Koncernkontorets bedömning är att sjukhusen inte behöver ytterligare åtgärdsplaner utan skall fokusera på kraft och förmåga att genomföra och få effekt i fattade beslut.

Det är positivt att kösituationen mätt i antal personer som väntat mer än 90 dagar fortsätter att förbättras, främst gällande besök. Sjukhusen lyfter som tidigare fram bristen på operations- och narkospersonal vilket försvårar möjligheterna att öka antalet behandlingar.

Koncernkontorets bedömning är fortsatt att styrelser och sjukhusledningar måste ha ett tydligt fokus på att förbättra produktiviteten. Detta är en förutsättning och ett måste för att nå ekonomi och verksamhet i balans.

Inom Regional utveckling bedöms fortsatt den främsta osäkerheten vara Västtrafiks prognostiserade resultatutveckling.

Regionfullmäktige godkänner delårsrapporten och noterar skrivelserna från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus och understryker att det är respektive styrelses ansvar att i tid vidta åtgärder för att uppnå verksamhet och ekonomi i balans.

Beslut: enligt förslag

Budget Uppföljningsrapport Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Program
7 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige