Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Reglementen för styrelser för regiongemensamt hälso- och sjukvård och sjukhusen i väst

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

14. Reglementen för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård och styrelsen för sjukhusen i väst samt justeringar i regionstyrelsens reglemente (15:29)

I och med beslutet om detaljutformning av den politiska organisationen 2019 - 2022 inrättas två nya styrelser - styrelsen för sjukhusen i väster och styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård. Samtidigt upphör nuvarande styrelser för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, Angereds närsjukhus, Alingsås lasarett och beställd primärvård. För de nya styrelserna har förslag till reglementen tagits fram som gäller från 1 januari 2019.

När styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård inrättas, kommer vissa verksamheter av utförarkaraktär flyttas från regionstyrelsen till den nya styrelsen. Det gäller bland annat smittskyddsverksamheten, där den nya styrelsen föreslås utse smittskyddsläkare och svara för smittskyddsverksamheten i enlighet med bestämmelserna i smittskyddslagen.

Folkhälsokommittén och kommittén för mänskliga rättigheter upphör den 31 december 2018. De frågor som kommittéerna ansvarat för överförs till regionstyrelsen den 1 januari 2019 och kompletteras med ett ansvar för social hållbarhet.

Under våren 2019 görs en översyn av alla reglementen med anledning av beslutet om ny politisk organisation. I samband med det kan även justeringar och kompletteringar av i detta ärende föreslagna reglementen bli aktuella.

Regionfullmäktige fastställer reglementen för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård samt styrelsen för sjukhusen i väster och fastställer nytt reglemente för regionstyrelsen enligt upprättat förslag.

Regionfullmäktige ändrar nuvarande primärvårdsstyrelsens reglemente, så att den nya benämningen, styrelsen för Närhälsan, används konsekvent i reglementet.

Beslut: enligt förslag

Primärvård Rättigheter Reglemente Närhälsan

Program
15 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige