Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 9-10 (köp av Rantorget AB, Avtal om miljöansvar)

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

9. Västra Götalandsregionens köp av Fastighetsbolaget Rantorget AB (15:19)

Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs stad har ingått avtal om hur spårvagnstrafiken i Göteborg ska bedrivas från 2020. En del av detta avtal är att VGR ska köpa spårvagnsdepåerna i Rantorget och Slottsskogen.

Spårvagnsdepåerna ägs av Ramtorget AB som är ett helägt dotterbolag till Myntholmen AB som är ett helägt dotterbolag till HIGAB.

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen köper 100 procent av aktiekapitalet i Rantorget AB av Myntholmen AB för en preliminär köpeskilling om 340 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

10. Avtal mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad om miljöansvaret inom spårvagnsdepåerna Rantorget, Majorna och Slottsskogen (15:21)

Västra Götalandsregionen (VGR) ska via köp av bolaget Rantorget AB förvärva fastigheterna Göteborg Gårda 12:25 och Slottsskogen 719:5 i Göteborgs kommun samt ingå tomträttsavtal med Göteborgs stad på fastigheten under bildande där Majornas spårvagnsdepå är belägen. Säljare är Göteborgs stad eller något av stadens helägda bolag.

På dessa fastigheter har under lång tid bedrivits depåverksamhet för spårvagnar och tåg. Verksamheten har bedrivits av olika organisationer under denna tid där Göteborgs stad hela tiden varit slutlig ägare. Det har inte varit möjligt av såväl praktiska som tidsmässiga skäl att i samband med köpet av fastigheterna göra en fullständig miljöundersökning av marken. Avtalet innebär att Göteborgs stad tar ansvaret för eventuella miljöskador fram till 1 januari 2020 och VGR som köpare av fastigheterna tar ansvaret därefter. Parterna reglerar i avtalet hur och omfattningen av sanering av eventuella miljöskador ska ske och vem som ska betala saneringen.

Regionfullmäktige godkänner förslaget till avtal mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen om miljöansvaret på fastigheterna, del av Göteborg Kungsladugård 14:10, Göteborg Gårda 12:25 och Slottsskogen 719:5.

Beslut: enligt förslag

Miljö Spårväg Göteborgs stad

Program
12 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige