Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

7. 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik slås samman till 3 (15:13)

Regionfullmäktige minskar dagens över 70 zoner i kollektivtrafiken i Västra Götaland till 3. När resenärerna inte behöver passera zongränser blir biljettsortimentet mera överskådligt och därmed blir det enklare för Västtrafiks resenärer.

Ärendet återremitterades vid regionfullmäktige 9 oktober. Efter ny behandling i Beredningen för hållbar utveckling (BHU), är ärendet åter med samma innebörd som det återremitterade förslaget.

Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med Västtrafik under flera år arbetat med att förenkla biljettsystemet. I det arbetet har ingått att se över zonstrukturen i Västra Götaland.

För att göra resandet enklare, till exempel för dem som reser över kommungränser, föreslås att dagens över 70 zoner slås samman till 3 zoner. Det ligger i linje med förändringar i zonstrukturen som flera andra kollektivtrafikmyndigheter i Sverige har gjort på senare år.

I förslaget omfattar zon A Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö, zon B omfattar övriga nio kommuner i Göteborgsregionen inklusive Kungsbacka, och zon C omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland.

Alla fyra delregionala kollektivtrafikråd i Västra Götaland har ställt sig bakom förslaget, och vid sitt möte 23 november beslutade regionstyrelsen att föreslår att regionfullmäktige godkänner förslaget. Ett införande kan ske tidigast två år efter beslut.

Till regionfullmäktige lämnades ett tilläggsyrkande från Blågrön samverkan, V och S. Detta bifölls och löd: "Vi yrkar att möjligheten för kommuner, som till exempel Göteborgs kommun, att subventionera sina kommuninvånares periodkort kvarstår även i den nya zonstrukturen. "

Beslut: enligt förslag

Västtrafik Kollektivtrafik kommuner

Program
10 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige