Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Policy för säkerhet och beredskap 2019-2023

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) har det funnits ett stort antal styrande dokument som rör säkerhet och beredskap. En översyn har resulterat i ett förslag till ny policy som har lett till färre styrande dokument samt ny dokumentstruktur för området.

Den nya policyn för säkerhet och beredskap anger värderingar, förhållningssätt och principer för VGR:s arbete med säkerhet och beredskap. Policyn lägger grunden för de riktlinjer som behövs för att stödja policyn och som ska styra på en mer detaljerad nivå. När fullmäktige beslutat om policyn kommer regionstyrelsen att besluta om riktlinjerna för verksamhetsskydd, informationssäkerhet, krisberedskap samt civilt försvar. Slutligen kommer rutiner/planer på dels den regiongemensamma nivån och förvaltningsnivå att tas fram och revideras utifrån behov.

Regionfullmäktige antar policy för säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen. Policyn ska gälla från 1 januari 2019 och ersätta fem tidigare dokument.

Beslut: enligt förslag

Policy Krisberedskap

Program
16 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige