Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Fastställande av budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

Vi beklagar att det inte finns någon teckentolkning av detta avsnitt

Budgeten är Västra Götalansregionens (VGR:s) viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter. Regionfullmäktige beslutade i juni om budget för 2019 och flerårsplan för åren 2020-2021. Enligt kommunallagen ska nyvalda regionfullmäktige besluta om budgeten de år då allmänna val genomförts. Efter valet 2018 har Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet enats om att bilda en ledning i VGR genom en Grönblå Samverkan.

Grönblå samverkan lämnade under våren 2018 en gemensam budget för 2019 som antogs av regionfullmäktige i juni 2018. Denna budget är fortfarande grunden för den framtida politiska inriktningen för VGR. Fastställda mål, fokusområden och övriga inriktningar i budgeten ligger fast.

Enligt kommunallagen ska regionstyrelsen före oktober månads utgång besluta om förslag till skattesats för kommande år. Den 23 oktober beslutade den nyvalda regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att skattesatsen för 2019 ska vara oförändrad, 11,48 öre per skattekrona.

Budgeten från juni visade ett resultat på plus 56,5 miljoner kronor för 2019. Efter ny skatteprognos och justeringar av regionbidragen är resultat i budgeten nu plus 40 miljoner kronor för 2019, plus 519 miljoner kronor för 2020 och plus 566 miljoner kronor för 2021. Därmed lever budgeten upp till kommunallagens krav om en budget i balans.

Nya förutsättningar har tillkommit efter budgetbeslutet i juni, det innebär vissa justeringar för budget 2019. Några exempel:

Regionbidraget för regionfullmäktige ökas med  5,5 miljoner kronor för 2019. Orsaken är att ytterligare ett parti kommit in i fullmäktige. Det innebär arvode för gruppledare och ökade partistöd.

Hälso-och sjukvårdsstyrelsen flyttar kostnader för hemsjukvårdsteam till hälso-och sjukvårdsnämnderna.

Beslutet om den politiska organisationen 2019-2022 innebär att folkhälsokommittén och kommittén för mänskliga rättigheter blir beredningar under regionstyrelsen. Regionbidragen för kommittéerna ingår därmed i regionstyrelsens regionbidrag.

Regionfullmäktige fastställer framlagt förslag till justerad budget för 2019 med plan för 2020-2021 och fastställer mål och inriktningar i budgeten som antogs av regionfullmäktige i juni 2018.

Regionfullmäktige föreslås också att komplettera budgetens fokusområde om vårdgaranti med ”Uppfylla vårdgarantin, minska kostnadsökningstakten genom att förbättra produktiviteten."

Beslut: enligt förslagSD, V och S reserverar sig till förmån för eget yrkande

Vårdgaranti Budget Partistöd Val Miljö Nyvalda Liberalerna Rättigheter

Program
9 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige