Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

3. Interpellation av Carina Örgård (V) om coronapandemin och psykiatrin

4. Budgetprocess 2021 för Västra Götalandsregionen

5. Budget 2021 för Västra Götalandsregionen

6. Budget för Västra Götalandsregionens revisorer för 2021

7. Förlängning Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2021

8. Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2021

9. Stadslinbana i Göteborg eller alternativ till denna

10. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021

11. Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning

12. Ianspråktagande av medel ur avsättningen för kollektivtrafikutveckling

13. Svar på skrivelser från Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster och Södra

Älvsborgs sjukhus om ekonomi och verksamhet i balans.

14. Motion av Michael Melby (S) med flera om att etablera fler mottagningar

för unga vuxna i Västra Götalandsregionen

15. Motion av Helen Eliasson (S) med flera om kollektivavtal vid upphandling

16. Motion av Eva Olofsson (V) och Carina Örgård (V) om en

visselblåsarfunktion i Västra Götalandsregionen

17. Motion av Michael Melby (S) och Janette Olsson (S) om uppdrag för att ta

hand om de yngre barnens psykiska hälsa

18. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om avgiftsfria broddar

19. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att höja undersköterskornas

grundlönenivå

20. Motion av Eva Olofsson (V) med flera om rutiner för att hantera

kränkningar från patient eller närstående

21. Motion av Lena Mjörnell (SD) om införande av testmiljö hos VGR IT

22. Motion av Bo Antonsson (SD) och Magnus Harjapää (SD) om psykiatrisk

förvaltning

23. Motion av Carina Örgård (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) om att

tillhandahålla nödvändig vård för barn med svåra ätstörningar, 12-16 år

24. Motion av Carina Örgård (V) med flera om mottagning för våldtagna

25. Motion av Carina Örgård (V) och Bille Karlsson (V) om bättre

psykologiskt stöd för de minsta barnen

26. Motion av Inga-Maj Krüger (SD) med flera om att införa en medicinsk

riktlinje för rektusdiastaspatienter

27. Motion av Carina Örgård (V) om uppdatering av det nya kunskapsläget

gällande rektusdiastas riktat till berörda sjukhusverksamheter i regionen

28. Motion av Carina Örgård (V) om kartläggning av kunskapsläget hos

berörda sjukhusverksamheter i regionen när det gäller att identifiera och

behandla vestibulit

29. Motion av Malin Sjunneborn (S) med flera om att efterlevnad av lagen

kring nationella minoriteters rättigheter måste förbättras

30. Motion av Malin Sjunneborn (S) om arbetslösheten bland ungdomar och

nyanlända

31. Anmälan av inkomna motioner

32. Anmälningsärenden

Valärenden

1. Revisorskollegiets förslag till val - Revisor i Sjuhärads

samordningsförbund

Valberedningens förslag till val

2. Ersättare i valberedningen

3. Ersättare i patientnämnden Göteborg

4. Ersättare i regionutvecklingsnämnden

5. Nämndemän i Förvaltningsrätten i Göteborg

6. Ersättare i styrelsen för Eduard Magnus musikfond

7. Ledamot i Göteborgs Djurförsöksetiska nämnd

Information Göran Helmersson

Program
1 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige