Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar, del 2

Regionfullmäktige 14 april 2015

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 14 april 2015 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.15 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 Sammanträdet startar

Kl 13.00 Utdelning av Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium

Inledande formalia

 • Mötets öppnande

 • Upprop

 • Val av justerare

 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

  Diarienummer RS 3-2015


 2. Frågestund

  Diarienummer RS 42-2015


 3. Interpellationer

  - Patric Silfverklinga (SD) om modell inom området kultur

    Diarienummer RS 895-2015  - Annette Ternstedt (V) om träningskort på rehabenheter

    Diarienummer RS 1104-2015

  - Carina Örgård (V) om vård för ensamkommande flyktingbarn

    Diarienummer RS 1105-2015


 4. Revisionsberättelsen för 2014 års verksamhet

  Diarienummer RS 10-2015 (separat tryck)


 5. Bokslutsdispositioner 2014

  Diarienummer RS 10-2015


 6. Årsredovisning 2014 för Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 10-2015 (separat tryck)


 7. Detaljbudget 2015 för Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 11-2015


 8. Årsredovisning 2014 för patientnämndsverksamheten

  Diarienummer RS 10-2015 (separat tryck)


 9. Årsarvode till presidiet för hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2015

  Diarienummer RS 38-2014


 10. Inriktning för den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborgsområdet

  Diarienummer RS 2071-2012


 11. Den framtida rollen i akutsjukvården för Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett

  Diarienummer RS 2071-2012


 12. Styrdokument, visioner och policyer för Västra Götalandsregionen 2015

  Diarienummer RS 2677-2014


 13. Representationspolicy

  Diarienummer RS 1525-2014


 14. Justering av reglementen till följd av förändrad central förvaltningsorganisation

  Diarienummer RS 691-2012


 15. Namnbyte av Västsvenska Turistrådet AB

  Diarienummer RS 3756-2014


 16. Förslag till reviderad struktur för styrning av IS/IT - upphävande av regionfullmäktiges beslut den 10-11 september 2010, § 158, om styrmodell IS/IT

  Diarienummer RS 1200-2009


 17. Motion av Roland Abwin (SVG) om hälsofrämjande kultursatsningar –

  verktyg för ett friskare liv

  Diarienummer RS 418-2011


 18. Motion av Birgitta Adolfsson (FP) om fria resor inom kollektivtrafiken i samband med besök vid sjukvården i Västra Götaland

  Diarienummer RS 1360-2013


 19. Motion av Roland Karlsson (FP) om att utreda förutsättningarna för fria resor i Västra Götalandsregionens kollektivtrafik för pensionärer

  Diarienummer RS 1575-2013


 20. Motion av Jonas Andersson (FP) och Patric Cerny (FP) om ordnat införande av hjälpmedel

  Dnr RS 1361-2013


 21. Motion av Gunilla Levén (M) om att utreda undersköterskors och sjuksköterskors arbetsuppgifter och ansvar

  Diarienummer RS 1494-2014


 22. Motion av Marith Hesse (M) och Lisbeth Sundén Andersson (M) om vårdkoordinator för patienter med psykisk ohälsa

  Diarienummer RS 1496-2014


 23. Motion av Bijan Zainali (S) om Västra Götalandsregionen som nav för kunskapsutveckling inom integration och mångfald

  Diarienummer RS 3026-2014


 24. Motion av Anders G Högmark (M) och Mats Abrahamsson (M) om utökat uppdrag för Västkuststiftelsen

  Diarienummer RS 3022-2014


 25. Anmälan av inkomna motioner


 26. Anmälningsärenden

  Diarienummer RS 40-2015


 27. Valärenden (utdelas vid mötet)

  - Valberedningens förslag till val

  Diarienummer RS 3-2015


 28. Eventuellt fortsättning interpellationer

Program
2 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015