Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Detaljbudget 2021 för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 16 februari 2021

Pandemin har en fortsatt stark påverkan på Västra Götalandsregionens verksamheter. Styrelser och nämnder befinner sig i en mycket ansträngd situation som kommer att påverka både ekonomi och verksamhet på kort och lång sikt. Det pågår en omprövning, anpassning och förändring av planerade verksamheter för att hantera situationen. I planeringen ingår att säkra akutvård, covid-vård och högprioriterad vård. Även inom kollektivtrafikområdet pågår arbete med att kartlägga pandemins effekter.

I detaljbudgeten ges en inriktning för hur effekterna av pandemin ska hanteras under 2021. Regionstyrelsen har föreslagit att nämnder och styrelser inte behöver återställa de ekonomiska underskotten under 2021. De ekonomiska konsekvenserna kommer i stor utsträckning att hanteras gemensamt när situationen stabiliserats.

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige ställer sig bakom regionstyrelsens förslag till inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av Covid-19 under 2021 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Regionfullmäktige beslutar att inget återställande av negativt eget kapital för nämnder och styrelser behöver ske under 2021.

Regionfullmäktige godkänner kollektivtrafiknämndens budgeterade obalans om 106 miljoner kronor.

Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Kulturutvecklings ansökan om att använda tre miljoner kronor av eget kapital.

Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Hälsan och Stressmedicins ansökan om att använda eget kapital, 2,5 miljoner kronor godkänns.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna servicenämndens ansökan om att använda 11 miljoner kronor av eget kapital för vidare införande av MiV (Materiel i vården) 2.0. och medger samtidigt nämnden att nyttja ytterligare 20 miljoner kronor av eget kapital för finansiering av att en prisuppräkning på två procent för patientmåltider inte täcker kostnaderna.

Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Regionhälsans ansökan om att använda eget kapital, 0,5 miljoner kronor, godkänns för vidareutbildning av barnsjuksköterskor samt PTP-platser (praktisk tjänstgöring psykolog), 2,1 miljoner kronor. Ansökan om finansiering av eget kapital, 10 miljoner kronor, för införande av Framtidens vårdmiljö (FVM) godkänns.

Beslut: enligt förslag

Johnny Magnusson lämnade tilläggsyrkande (antogs)

Sverigedemokraterna lämnade tilläggsyrkande (avslogs)

Socialdemokraterna och vänsterpartiet deltog inte i beslutet och lämnade protokollsanteckningar.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Votering genomfördes.

Votering Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Budget Vård Covid-19 Johnny Magnusson

Program
6 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021