Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

3. Interpellation av Can Altintasli (V) om sårbarhet och förankring hos personal vid digitalisering

4. Interpellation av Joakim Rosdahl (D) om inköp av utbildningar

5. Interpellation av Malin Sjunneborn (S) om arbetsmiljön på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

6. Interpellation av Ann-Christine Andersson (S) om skillnader inom regionen när det gäller målvärden för god blodtryckskontroll

7. Interpellation av Janette Olsson (S) om att överbeläggningar ger arbetsmiljöproblem

8. Interpellation av Lars-Erik Hansson (V) om det omöjliga i att göra mer med mindre pengar

9. Interpellation av Eva Olofsson (V) om att minska de negativa effekterna av privata sjukvårdsförsäkringar

10. Fri tandvård för 24-åringar i Västra Götalandsregionen, utfasning och upphörande

11. Återkoppling uppdrag gällande miljökonsekvenser regional plan för transportinfrastruktur

12. Hemställan om godkännande av upplösning av obeskattade reserver

13. Samordning av laboratoriemedicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen

14. Motion av Ann-Christine Andersson (S) med flera om fotvård och diabetes

15. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om förebyggande fotvård för patienter med diabetes

16. Motion av Nicklas Attefjord (MP) med flera om en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska - från mödravård till förlossning

17. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om nyckeltal för Västra Götalandsregionens vårdinrättningar

18. Motion av Janette Olsson (S) med flera om rutiner för vård vid samsjuklighet med psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik

19. Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om att etablera fler familjecentraler i Västra Götalandsregionen

20. Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om att införa avgiftsfria läkar- och psykologbesök på ungdomsmottagningarna

21. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om att regionen skall sluta med omskärelse av pojkar som görs av andra än medicinska skäl

22. Motion av Marianne Berntsson (D) om att utredning av obstruktiv sömnapné skall omfattas av vårdgarantin

23. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om avgiftsfria broddar

24. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Bo Antonsson (SD) om debitering och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök

25. Motion av Johan Johansson (SD) om förebyggande hörselvård

26. Motion av Helene Granbom Angerheim (SD) om trygghetsskapande åtgärd i kollektivtrafiken i Västra Götaland

27. Motion av Johanna Johansson (SD) om förbud mot maskering i regionens lokaler

28. Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om införande av ett PSA-provprogram i Västra Götalandsregionen

29. Motion av Anders Strand (SD) om att avsluta linbaneprojektet centrum, Järntorget, Wieselgrensplatsen

30. Motion av Carina Örgård (V) och Anette Holgersson (V) om handlingsplan för eliminering av hepatit C

31. Motion av Janette Olsson (S) med flera om stärkt roll för servicemedarbetare

32. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om införande av HPV-vaccin för pojkar

33. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om Vårdval Geriatrik

34. Anmälan av inkomna motioner

35. Anmälningsärenden

36. Valärenden - Valberedningens förslag till beslut

Information Göran Helmersson

Program
1 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020