Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om avgiftsfria broddar

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Håkan Lösnitz (SD) föreslår i en motion avgiftsfria broddar. Bakgrunden är de 10 000 personer som enligt motionären hamnar på sjukhus inom Västra Götalandsregionen (VGR) varje år på grund av fallolyckor. Förebyggande vårdinsatser ger både ekonomiska besparingar samt minskar mänskligt lidande.

Motionsställaren förslår att HSS får i uppdrag att utreda vad kostnaderna skulle bli för att köpa in behövligt antal broddar för att ge ut gratis till invånare som är äldre än 80 år. Förslaget är också att VGR köper in ett antal broddar för att tillhandahålla på våra vårdinrättningar och ge ut gratis till alla som är äldre än 80 år.

Motionen har gått på remiss till norra hälso- och sjukvårdsnämnden och till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och båda remissinstanserna föreslår att motionen ska avslås med följande motivering:

Majoritet av fallolyckor bland äldre sker i hemmet, inte utomhus vintertid. Att dela ut gratis broddar till alla äldre än 80 år är en begränsad insats där osäkerheten är stor om de som har störst behov tar del av erbjudandet.

Koncernkontoret har tidigare tagit fram ett underlag i samband med att Göteborgs stad beslutade att inte längre dela ut avgiftsfria broddar. Mot bakgrund av det är bedömningen att en utredning redan är gjord vad gäller vilka kostnader som kan vara aktuella.

Det finns heller inte någon evidens för att just en gratis utdelning av broddar leder till färre frakturer.

Regionfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Broddar

Program
26 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020