Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om stärkt roll för servicemedarbetare

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Janette Olsson (S), med flera, har i ”Motion om stärkt roll för servicemedarbetare” föreslagit att regionfullmäktige beslutar om att en handlingsplan tas fram i samarbete med de fackliga organisationerna kring uppgiftsväxling och kompetensutveckling för Västra Götalandsregionens (VGR) servicemedarbetare och att pengar avsätts i budget för att uppfylla handlingsplanens mål.

Som ett led i omställningen av hälso- och sjukvården pågår en mängd aktiviteter inom området uppgiftsväxling eller ”rätt använd kompetens”. Ett fokuserat utvecklingsarbete har bedrivits inom NU-sjukvården i samarbete med Regionservice, som utmynnat i ett förslag till regiongemensam riktlinje för fördelning av arbetsuppgifter mellan vård och servicepersonal. Förslaget till riktlinje kommer att beredas vidare tillsammans med berörda förvaltningar innan det behandlas i regionstyrelsen.

Koncernkontoret gör bedömningen att piloten som genomförts inom NU-sjukvården och det arbete som nu pågår med att bereda servicenämndens förslag till riktlinje ligger i linje med motionens intentioner.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad. Beslutet togs efter votering.

Beslut: enligt förslag

S reserverade sig till förmån för ett eget yrkande.

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson Service

Program
34 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020