Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Återkopplingsuppdrag gällande miljökonsekvenser regional plan för transportinfrastruktur

Regionfullmäktige 4 februari 2020

När Beredningen för hållbar utvecklings (BHU) sammanträde i oktober presenterades en analys av miljöeffekter samt rekommendationer inför kommande revidering av regional transportinfrastrukturplan.

Ärendet återremitterades eftersom ledamöterna efterfrågade ytterligare förankring med kommunalförbunden, dessutom efterfrågades en tidsplan för arbetet med revideringen av regional transportinfrastrukturplan, där miljökonsekvensarbetet integreras.

Sedan dess har ärendet stämts av ytterligare på tjänstemannanivå med kommunalförbunden samt med BHU:s presidium, med följande förtydligande: Rekommendationerna innebär att klimatfrågan integreras och beaktas i inriktningsplaneringen, i planbygget och i genomförandet.

Detta görs även idag, men kommer nu förtydligas och stärkas i beredningen jämfört med tidigare planeringsomgångar för att svara mot regionfullmäktiges uppdrag. Att klimatfrågan integreras innebär att den ska ses samlat med andra perspektiv och mål, såsom trafiksäkerhet och tillgänglighet, och med en helhetssyn på regionens olika geografiska förutsättningar.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna ”PM Uppdaterad analys av miljöeffekter, samt rekommendationer inför kommande revidering av regional infrastrukturplan”, som återrapportering för fullmäktiges uppdrag. Rekommendationerna ska beaktas som en integrerad del i arbetet med att revidera den regionala transportinfrastrukturplanen.

Beslut: enligt förslag

Miljö Transport

Program
14 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020