Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Samordning av laboratoriemedicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 4 februari 2020

För att ytterligare utveckla samverkan inom diagnostiken fick Diagnostikrådet under 2017 i uppdrag av regiondirektören att göra en översyn och föreslå hur hela eller delar av den diagnostiska verksamheten bör struktureras och organiseras för att framöver säkerställa tillgänglighet, kontinuitet och utveckling med högsta kvalitet och effektivitet.

Koncernledning hälso- och sjukvård fick resultat av översynen presenterade i en rapport, Samordning medicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen. Rapporten förordade en förstärkt samordning, men fortsatt lokal organisering av medicinsk diagnostik. Efter ytterligare analyser enades koncernledningen om att den medicinska diagnostiken i regionen samorganiserades inom ordinarie organisationsstruktur, och därmed att det långsiktiga målet är att den medicinska diagnostiken inom VGR ska samlas inom SU:s organisation.

Organisationsförändringen innebär att laboratorieanalysmedicinska verksamheterna inom specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin vid NU-sjukvården, SV (Kungälv) och SÄS organisatoriskt överförs till SU.

Allt annat lika ska laboratorieverksamheten samlat kosta mindre när den organiseras i en organisation. Snarare skapas möjlighet för effektiviseringar med lägre styckkostnader. Redan från 2022 bör effektiviseringar ge positiva effekter på ett antal flöden så att vissa styckkostnader blir lägre.

Däremot kan respektive förvaltning komma att få ändrad kostnadsbild. Innan beslut om ersättningsmodell är det viktigt att effekterna av en ny modell synliggörs och analyseras samt att förslag för att minimera eventuella betydande ekonomiska konsekvenser för respektive organisation finns med i förslaget. Den modell som tas fram behöver också säkerställa diagnostikens utveckling över tid.

Regionfullmäktige beslutade:

att all laboratoriemedicinsk analysverksamhet i egen regi inom Västra Götalandsregionen från och med den 1 januari 2021 organiseras inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

att ge regionstyrelsen i uppdrag att samordna förändringen.

att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset får i uppdrag att säkerställa genomförandet av förändringen och mottagandet av berörda verksamheter. En samlad organisation innebär att laboratorieanalys-verksamheten ska kosta mindre än vad den gör idag.

att styrelserna för NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus och Sjukhusen i väster får i uppdrag att säkerställa genomförandet av förändringen.

Beslut: enligt förslag

Program
16 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020