Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Motion av Nicklas Attefjord (MP) med flera om en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska - från mödravård till förlossning.

Nicklas Attefjord (MP) med flera, har i en motion från september 2018 föreslagit att Västra Götalandsregionen utreder möjligheten till en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska för gravida (nedan kallad ”caseload midwifery”).

Två av remissinstanserna, SkaS och Regionhälsan, ställer sig negativa och föreslår att motionen avslås. Övriga remissinstanser yrkar att motionen godkänns.

"Caseload midwifery" har diskuterats i medier och fackpress och är en aktuell och viktig fråga, inte minst ur ett patientperspektiv. Koncernkontoret föreslår därför att tillsätta en utredning för att undersöka för- och nackdelar med inrättande av "case load midwifery". Konsekvenser för arbetsmiljö, jämlikhet, organisation, kostnader och patientperspektiv ska ingå i ett utredningsuppdrag.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning om möjligheten att inrätta en modell med en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska.

Beslut: enligt förslag

S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Vård Miljöpartiet Nicklas Attefjord Mödravård

Program
19 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020