Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om fotvård och diabetes

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Ann-Christine Andersson (S), med flera, föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar om att genomföra två insatser på området fotvård vid diabetes. De två insatserna är:

Att genomföra en aktuell kartläggning av hur fotsår på grund av diabetes totalt hanteras i regionen.

Att redovisa om den modell som används i Värmland är möjlig att införa i Västra Götalandsregionen.

Motionärerna motiverar föreslaget med att fotkomplikationer hos personer med diabetes – både fotsår och amputationer – skulle kunna förebyggas med god och tillgänglig fotvård i rätt tid. Motionen lyfter fram en modell som används i Region Värmland i syfte att förebygga fotsår och amputationer hos personer med diabetes, och vill undersöka ifall denna modell skulle kunna användas även i Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i september att anse motionen som besvarad.

Från och med 2019 pågår redan ett arbete för att förbättra hälso- och sjukvården för personer med diabetes inom ramen för den regionala kunskapsstyrningen. I och med detta arbete planeras insatser som ligger i linje med motionärens förslag.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad. Beslutet avgjordes genom votering.

Beslut: enligt förslag

S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Socialdemokraterna Vård Ann-Christine Andersson Diabetes Fotvård

Program
17 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020