Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om debitering och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Håkan Lösnitz (SD) och Bo Antonsson (SD) föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar om debitering och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök. Motionärerna framhåller att regionen behöver vidta konkreta åtgärder för att skapa generella riktlinjer, rutiner, förhållningssätt eller strategier, framtagna i syfte att begränsa antalet uteblivna vårdbesök.

I motionen framförs yrkande på:

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa gemensamma regionala riktlinjer i syfte att minska antalet uteblivna vårdbesök.

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa en administrativ avgift vid upprepade uteblivna vårdbesök.

Motionärerna anser att de individer som belastar vården med onödiga kostnader också får stå för en del av dessa genom att regionen inför en form av administrativ extraavgift vid upprepade missade besök. I dag finns redan en avgift vid uteblivet besök eller sent avbokat besök. Chefen på respektive mottagning kan besluta om avgiftsbefrielse, vilket görs i ca 25 procent av fallen. D.v.s. i 75 procent av fallen tas det ut utgift och där ingår upprepade uteblivna besök, detta bedöms av Koncernkontoret vara tillräckligt ekonomiskt incitament. Dock behöver detta kommuniceras bättre till patienterna.

Koncernkontorets ställer sig bakom motionärernas förslag om att införa regionala riktlinjer i syfte att minska antalet uteblivna vårdbesök. Det saknas riktlinjer för i vilken omfattning åtgärder ska vara genomförda på sjukhusen. Ett tydliggörande av i vilken omfattning åtgärder ska vara genomförda bedöms vara positivt. För att minska antalet uteblivna besök är det Koncernkontorets samlade bedömning att dessa riktlinjer ska innefatta åtgärder som syftar till att allt fler bokade besök ska vara överenskomna med patienten.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionens första beslutssats, om att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa gemensamma regionala riktlinjer i syfte att minska antalet uteblivna vårdbesök.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionens andra beslutssats, om en administrativ avgift vid uteblivna vårdbesök.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Vård Håkan Lösnitz Bo Antonsson

Program
27 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020