Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) föreslår i en motion att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska få i uppdrag att utreda kostnaderna för, och möjligheten att införa humant papillomvirus (HPV)-vaccin för pojkar.

Folkhälsomyndigheten har utrett frågan om HPV-vaccin till pojkar. Västra Götalandsregionen (VGR) var remissinstans till Folkhälsomyndighetens förslag om att erbjuda pojkar HPV-vaccin inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. VGR ställde sig mycket positiv till förslaget under förutsättning att regionen får full kostnadstäckning.

Folkhälsomyndigheten lämnade 2017 ett underlag till regeringen om att även pojkar kan erbjudas denna vaccination inom ett allmänt nationellt vaccinationsprogram. Underlaget kompletterades på uppdrag av regeringen under våren 2019. Folkhälsomyndigheten bedömning är att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram.

I budgetpropositionen för 2020 avsattes pengar för att finansiera ett vaccinationsprogram som även omfattar HPV-vaccin för pojkar. Folkhälsomyndigheten har påbörjat arbetet med att ändra föreskrifterna så att ett vaccinationsprogram för pojkar mot HPV ska kunna börja gälla från och med höstterminen 2020.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Magnus Harjapää Vaccination Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Program
35 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020