Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

21-22 Undantag i arvodesbest.. och Organisering av sjukreseverksamheten

Regionfullmäktige 27 februari 2024

21. Undantag i arvodesbestämmelserna § 1 (klockan 14:35)

Regionfullmäktige antog 2022 arvodesbestämmelser för Västra Götalandsregionen. Sedan arvodesbestämmelserna trätt i kraft har det framkommit att de valda ledamöterna inte uppmärksammat en skrivning i arvodesbestämmelserna.

Regionfullmäktige beslutar om ett tidsbegränsat undantag i arvodesbestämmelserna så att berörda stiftelser får tid att justera stadgarna för att omfatta arvoden och ersättningar.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige beslutar att göra ett undantag i arvodesbestämmelserna och ger de av Västra Götalandsregionen tillsatta styrelseledamöterna i Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd och Karl Frithiofsons stiftelse rätt till arvode och ersättningar enligt gällande arvodesbestämmelser.

2. Beslutet i punkt 1 gäller till och med nuvarande mandatperiods utgång.

3. Regionfullmäktige beslutar att göra ett undantag i arvodesbestämmelserna och ger de av Västra Götalandsregionen tillsatta styrelseledamöterna i Stiftelsen Gerlesborgsskolan, Stiftelsen Borgmästare Lars Billströms donation samt Dalslands kanal AB rätt till arvode och ersättningar enligt gällande arvodesbestämmelser.

4. Beslutet i punkt 3 gäller tills respektive styrelse beslutat om arvoden dock längst till den 30 juni 2024.

5. Beslutspunkterna 1 och 3 omfattar även retroaktivt sammanträden som hållits hittills under mandatperioden.

6. Regionstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av de stiftelser Västra Götalandsregionen utser ledamöter till om stiftelsernas ändamål bedöms ha en koppling till Västra Götalandsregionens ansvar och verksamhet.

22. Organisering av sjukreseverksamheten i Västra Götalandsregionen (klockan 14:37)

Västra Götalandsregionens (VGR) hantering av sjukreseområdet är i dag splittrad och ansvaret är i fördelat mellan fyra nämnder och styrelser och ett kommunalt bolag. Omvärldsbevakning och tidigare utredningar visar på vikten av en sammanhållen beställare som står för förutsättningarna, dess konsekvenser, en tydlig struktur för styrning av uppdragen kring sjukresor samt kostnadsutvecklingen.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Ansvaret för sjukreseverksamheten i Västra Götalandsregionen överförs från regionstyrelsen till styrelsen för fastighet, stöd och service från och med den 1 april 2024.

2. Behov av tillkommande finansiering av sjukreseverksamheten hanteras i budgetprocessen för 2025–2027.

3. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva sjukreseverksamheten vidare inom styrelsen för fastighet, stöd och service från och med den 1 april 2024.

Service VGR Arvode Stiftelse Regionstyrelsen 2022 2024

Program
16 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024