Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

41. Motion om vikten av en balanserad finansiering av Västtrafik

Regionfullmäktige 27 februari 2024

41. Motion av Peter Hermansson (M) om vikten av en balanserad finansiering av Västtrafik (klockan 17:55)

Peter Hermansson (M) har i en motion anmäld på regionfullmäktige den 18 april 2023 föreslagit att regionfullmäktige ger Västtrafik i uppdrag att ta fram konkreta åtgärder så att infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens andel av Västtrafiks finansiering motsvarar max respektive 48 procent, 46 procent och 45 procent av Västtrafiks totala intäktssida. Åtgärderna ska realistiskt gå att genomföra under perioden för det kommande Trafikförsörjningsprogrammet (2025–2029). Vidare föreslås att åtgärderna sammanställs med risk- och konsekvensanalyser vad gäller påverkan på ekonomi och samhälle. De skäl som anges i motionen är att säkra kollektivtrafikens långsiktiga finansiering bland annat i som en följd av förändrade resmönster efter pandemin.

Regionfullmäktige beslutade om detaljbudget 2023 för Västra Götalandsregionen den 12 juni 2023, där infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden fick i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för att höja Västtrafiks självfinansieringsgrad till 50 procent. Uppdraget stämmer i stora drag överens med motionens intentioner. Uppdraget ligger även i linje med Västra Götalandsregionens styrmodell (med ägare, uppdragsgivare och utförare) genom att det läggs till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden såsom Västtrafiks uppdragsgivare, i stället för direkt till bolaget.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Västtrafik Motion Peter Hermansson Infrastruktur Ekonomi Detaljbudget 2023

Program
29 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024