Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

24-30 Uppföljning, Kapitaltäckningsgaranti, Reviderad handlingar, Krigsplac, Motionsbalans

Regionfullmäktige 27 februari 2024

24. Uppföljning av styrande dokument 2023 (klockan 15:12)

Koncernkontoret går regelbundet igenom samtliga styrdokument som har fastställts av regionfullmäktige och regionstyrelsen och gör en sammanställning för att ge överblick av alla politiskt fastställda styrdokument. Syftet är att säkerställa dokumentens kvalitet och korrekthet och regelbundet rensa ut inaktuella styrdokument. Styrningen blir på så sätt mer överskådlig och enklare att efterleva för Västra Götalandsregionens (VGR) nämnder och verksamheter.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering förlängs till 2024-12-31.

2. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram och besluta om reviderad riktlinje för medlemskap i föreningar och organisationer som ersätter nuvarande riktlinje, fastställd av regionfullmäktige 2011-09-19.

25. Kapitaltäckningsgaranti till GöteborgsOperan AB (klockan 15:14)

Styrelsen för GöteborgsOperan AB har, med anledning av bolagets ekonomiska situation, skickat en begäran om aktieägartillskott till regionstyrelsen. GöteborgsOperan AB har för 2024 budgeterat ett underskott på 30 miljoner kronor. Det egna kapitalet vid ingången av året uppgår till 35,5 miljoner kronor. Det finns därmed en risk för att bolagets egna kapital förbrukas under 2024 och att tillräckligt aktiekapital inte kommer finnas i bolaget. För GöteborgsOperan måste aktiekapitalet uppgå till minst 6,5 miljoner kronor.

GöteborgsOperans utrymme för att bedriva verksamhet har krympt under de senaste 10-15 åren. Bland annat pandemin, det nuvarande ekonomiska läget och att bolaget kommer att ha kostnader till följd av ett nytt teatersystem och en åldrande fastighet har betydelse. Därför har GöteborgsOperans styrelse gett verkställande direktören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan som möjliggör fortsatt utveckling utifrån nya ekonomiska förutsättningar. Arbetet med åtgärdspaket påbörjas 2024 och kommer att fortsätta under 2025 och 2026 med målsättningen att arbetet för en ekonomi i balans ska vara klart 2027.

Om GöteborgsOperan inte får effekt av åtgärdsprogrammet redan under 2024 kommer det egna kapitalet förbrukas, och det kommer inte finnas tillräckligt med aktiekapital i bolaget. En kontrollbalansräkning måste då upprättas. Koncernkontoret föreslår därför att kapitaltäckningsgaranti utföras för styrelsen GöteborgsOperan AB om 50 miljoner kronor att gälla till och med 31 mars 2027. Koncernkontoret bedömer att kapitaltäckningsgarantin bör gälla under den period som Göteborgsoperans arbete med ekonomi i balans pågår. Det är styrelsen för bolaget som ansvarar för att skicka in framställan när de ser att behov av kapitaltillskott uppstår. Hur återbetalning av aktieägartillskott ska ske beslutas av regionfullmäktige i särskilt ärende, i samband med beslut om framställan.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige beslutar att utfärda en kapitaltäckningsgaranti omfattande 50 miljoner kronor till styrelsen för GöteborgsOperan AB att gälla till och med 2027-03-31.

2. Regionfullmäktige beslutar att finansiering sker inom ramen för moderförvaltningen.

3. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att inom beslutad ram bevilja kapitaltäckningsgaranti och aktieägartillskott till styrelsen för GöteborgsOperan AB, när sådan framställan inkommer från bolage

Ärendet avgörs genom votering. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

26. Reviderad uppförandekod för leverantörer (klockan 15:25)

Sedan 2010 samarbetar Sveriges regioner nationellt kring hållbar upphandling. Från 2013 används en gemensam uppförandekod och kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor. Under 2021 beslutades att dessa ska revideras för att vara tydligare och anpassas till internationella riktlinjer och kommande lagar. Arbetet har beretts i två år. Inom ramen för arbetet har behovet av att även revidera regionernas gemensamma uppförandekod för leverantörer identifierats. Syftet med revideringen är att skapa ökad tydlighet, att anpassa skrivningarna till de centrala internationella ramverken och till kommande lagstiftning. Liknande revideringar förväntas göras för uppförandekoden i samtliga regioner.

Beslut: Regionfullmäktige antar den reviderade uppförandekoden för leverantörer.

--

27. Krigsplacering av medarbetare i Västra Götalandsregionen baserad på allmän tjänsteplikt (klockan 15:27)

Alla tillsvidareanställda medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) och helägda bolag ska krigsplaceras. Krigsplacering är en viktig åtgärd för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid höjd beredskap.

Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en som utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige. Beslutet innebär att samtliga tillsvidareanställda medarbetare i VGR krigsplaceras, baserat på allmän tjänsteplikt. Samma sak gäller för personal i VGR:s helägda bolag. I praktiken betyder det att medarbetare fortsätter att gå till jobbet vid skärpt beredskap eller krig såvida man inte är krigsplacerad hos annan aktör, till exempel Försvarsmakten.

Regionfullmäktige återremitterade ärendet till regionstyrelsen den 26 september 2023 för att förtydliga varför tillsvidareanställda medarbetare i de helägda bolagen behöver krigsplaceras. I händelse av krig kan det bli aktuellt för alla verksamheter och medarbetare att ställa om och utföra uppgifter de normalt inte gör i vardagen för att hantera det mest prioriterade, vilket även omfattar kulturbolagens medarbetare. De helägda bolagen disponerar även resurser som kan behövas i regionens verksamhet, till exempel i form av lokaler och utrustning. För att hantera detta behöver personal finnas tillgänglig. För det fall att Sverige drabbas av krig så kommer VGR även behöva arbeta för att motverka otrygghet och rädsla hos befolkningen samt bibehålla hopp och gemenskap. Kultursektorn har genom bland annat musik, teater och film en unik förmåga och betydelse för att skapa gemenskap och sammanhang, vilket i sin tur leder till trygghet, skapar hopp och motverkar rädsla. Denna verksamhet är med andra ord av betydelse även vid höjd beredskap och krig.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige krigsplacerar samtliga tillsvidareanställda medarbetare i Västra Götalandsregionen baserat på allmän tjänsteplikt enligt lagen om totalförsvarsplikt.

2. Regionfullmäktige ger följande helägda bolag ett specifikt ägardirektiv om att krigsplacera alla tillsvidareanställda medarbetare: Västtrafik AB, Turistrådet Västsverige AB, Film i Väst AB, GöteborgsOperan AB och Göteborgs Symfoniker AB.

3. Regionstyrelsen får i uppdrag att ansvara för samverkan med annan myndighet i de fall en medarbetare har flera krigsplaceringar.

--

28. Reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (klockan 15:28)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har skickat ett förslag om en reviderad förbundsordning. Kommunalförbundet anger att revideringen beror på ett behov av att ändra tidsramar för budgetarbetet samt att ta tillvara på erfarenheterna från den nya direktionens tillträde 2023.

Beslut: Regionfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling enligt kommunalförbundets förslag.

--

29. Reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (klockan 15:29)

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har arbetats fram på grund av att ansökningar för medlemskap inkommit. Föreslagna förändringar avser att ansökande medlemmarna Bengtsfors, Stenungssund och Vänersborg skrivs in i förbundsordningen.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

--

30. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner (klockan 15:30)

Sedan förra redovisningen av motionsbalansen har sex motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om tre motioner. Totalt är 37 motioner under beredning och fem motioner har passerat ett år. Av dessa fem motioner som passerat ett år har tre passerat regionstyrelsen och två är ute på en kompletterande remissrunda.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

Västtrafik Votering Göteborgsoperan Personal Kapitaltäckningsgaranti Film Tolkförmedling Väst Motionsbalans Utveckling Avancerad Strålbehandling Redovisning Ekonomi Regionstyrelsen 2023 Göteborgs symfoniker AB Kapitaltillskott Allmän tjänsteplikt Upphandling 2024

Program
18 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024