Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

15. Förslag till Regional strategi för vuxenpsykiatrin

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

15. Förslag till Regional strategi för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen 2023–2025 (klockan 10:38)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om en ny regional strategi för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen. Syftet med strategin är att stärka och öka kvaliteten inom den vuxenpsykiatriska vården i Västra Götaland.

Följande övergripande utvecklingsinsatser behöver genomföras:

Ta gemensamt ansvar för att uppfylla vårdgarantin inom vuxenpsykiatrin

Inventera behovet av kompetensutveckling för alla medarbetare inom vuxenpsykiatrin

Säkra tillgången till personal med rätt kompetens bland annat genom att göra det möjligt att delvis arbeta på distans

Driva nya digitala arbetssätt och tjänster för diagnostik och behandling

Följande specifika utvecklingsområden är prioriterade:

Fortsatta regiongemensamma utbildningsinsatser

Utreda behovet av att stärka kompetens och resurser inom Sexualmedicinskt centrum

Säkerställa likvärdig vård för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Säkerställa likvärdigt vårdutbud för personer med skadligt bruk eller beroende

Säkerställa implementering av regionala medicinska riktlinjer

Säkerställa att forskningen inom psykiatrin sprids inom VGR.

Fortsatt utveckla samskapande med brukarorganisationer och tillämpning av personcentrerat arbetssätt

Säkerställa systematisk uppföljning av verksamheten

Regionstyrelsen föreslår att:

Regionfullmäktige antar Regional strategi för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen 2023-2025.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att fastställa årliga handlingsplaner.

Den regionala strategin för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen gäller från och med 2023-01-01 till 2025-12-31.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

Psykiatri

Program
15 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022